C      H      E      O      N      G      S      U

해외건설

[1998.05 [중국]] 청도고합유한공사 관리자 2017-10-25 조회 355

 

 

 

업체명 : 청도고합유한공사



공사명 : 폐수처리시설 시설공사 - 생물학적 처리



용 량 : 700㎥/day



내 용 : 폐수처리시설 시설공사
        - 생물학적 처리

 

 

 

첨부파일이 존재하지 않습니다.