C      H      E      O      N      G      S      U

대기

[2003.09 [경북포항]] (주)삼명금속 관리자 2017-10-24 조회 167

 

체명 : (주)삼명금속 공사명 : 세정 집진시설 설치공사 (Wet Scrubber)용 량 : 520㎥/min 내 용 : 세정 집진시설 설치공사 (Wet Scrubber)

 

첨부파일이 존재하지 않습니다.