C      H      E      O      N      G      S      U

폐수/정수/순수

[2016. 07[경기파주]] LG히타치 워터솔루션㈜ 관리자 2017-10-23 조회 264

 

업체명 : LG히타치 워터솔루션㈜공사명 : LGD파주 P9 C-Project 재이용용 량 :  7,000㎥/day내 용 : LGD파주 P9 C-Project 재이용

 

 

첨부파일이 존재하지 않습니다.